Zasady terapii logopedycznej

INFORMACJA O TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Proszę o założenie zeszytu ( 32 kartki) i przynoszenie go w wyznaczone dni. Jeśli dziecko uczestniczyło wcześniej w terapii logopedycznej lub jest pod opieką logopedyczną nadal, proszę o informację na ten temat.

Zasady terapii logopedycznej

  1. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do nawiązania kontaktu z logopedą, aby otrzymać informacje o stanie mowy dziecka, na temat pracy z dzieckiem w domu oraz postępów na zajęciach. Kontakt za pośrednictwem e-dziennika Librus.
  2. Rodzice są zobowiązania do systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu. Ćwiczenia powinny trwać minimum 10 minut dziennie. Od regularności ćwiczeń zależą efekty terapii.
  3. Rodzic odpowiada za to, aby dziecko przynosiło zeszyt logopedyczny. Zeszyt jest także formą kontaktu.
  4. Na prośbę logopedy rodzice zobowiązani są do przedstawienia badań słuchu, neurologicznych, konsultacji ortodontycznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz opinii innych specjalistów, w celu pogłębienia diagnozy i zastosowania odpowiednich metod terapeutycznych.
  5. Terapia logopedyczna rozpoczyna się po otrzymaniu przez logopedę pisemnej zgody od rodziców. Rodzice mogą w każdej chwili zrezygnować z terapii, po dostarczeniu pisemnej rezygnacji. Terapia kończy się z chwilą opanowania poprawnej wymowy. Regularne zajęcia logopedyczne, w przypadku opanowania zasad prawidłowej wymowy, mogą zostać zastąpione poradami lub konsultacjami.

………………………………………………… …………………………………………………

( miejscowość, data) (podpis rodzica/opiekuna)

Oświadczenia zgody

W terapii logopedycznej będą wykorzystywane masaże logopedyczne, szpatułki laryngologiczne, inne narzędzia logopedyczne ( rerek). W celach terapii zostaną wykorzystane w małych ilościach woda oraz chrupki kukurydziane, guma rozpuszczalna, ryż preparowany, paluszki, jabłka, marchewki, opłatki, kremy typu Nutella.

Poinformuję logopedę o alergii dziecka, na któryś z wyżej wymienionych składników.

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami, akceptuję i wyrażam zgodę na ich zastosowanie w terapii logopedycznej.

………………………………………….. …………………………………………………..

(data) (podpis)

Wyrażam zgodę na nagrywanie plików dźwiękowych i audiowizualnych,obrazujących mowę mojego dziecka, w celu monitorowania postępów terapii i ewentualnej konsultacji terapii z innym logopedą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

………………………………………(data) ……………………………………………….(podpis)

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl