Informacja o podręcznikach

Informacja dla rodziców o zasadach korzystania przez ucznia z podręczników

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego pozostają w dyspozycji szkoły, która jest upoważniona do ich wypożyczania na zasadach określonych poniżej.
 2. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o uzgodnionych dniach i godzinach wypożyczania i zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
 6. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 7. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 8. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w pkt. 5 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia oraz dokonują wpisów o stanie technicznym podręcznika
  w protokole zdawczo-odbiorczym.
 9. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
 10. Zapisu pkt 11. nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.
 11. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zgubieniem.
 12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzić jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, 7.09.2015.
Załącznik do zarządzenia – protokół zdawczo-odbiorczy

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl