Statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Aktywni dla Przyszłości”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Aktywni dla Przyszłości”, zwane dalej Stowarzyszeniem, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, niezależnym i samorządnym zrzeszeniem osób deklarujących wspólne działanie na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób uczących się przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz osób niepełnosprawnych).
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i województwa mazowieckiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. Statutowa działalność stowarzyszenia może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osób niepełnosprawnych,
 2. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,
 3. wspieranie szkół, zwłaszcza – Gimnazjum nr 46 w Warszawie („Szkoła”), oraz pomoc Szkole w pozyskiwaniu środków z przeznaczeniem na rozwój nauki, edukacji, oświaty, wychowania, oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
 5. promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji,
 6. promowanie i popieranie przedsięwzięć służących uczeniu się przez całe życie,
 7. wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionych, mających problemy z nauką oraz niepełnosprawnych,
 8. integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia, rozwojem osób dorosłych
 9. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej oraz informacji w formie cyfrowej,
 10. zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy, bezradności, wykluczeniu społecznemu lub cyfrowemu,
 11. inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
 12. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej,
 13. upowszechnianie i promowanie działań kulturotwórczych, w szczególności służących zrozumieniu i szerzeniu sztuki, literatury i kultury,
 14. propagowanie kultury i sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych,
 2. organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych i rehabilitacyjnych
 3. organizowanie warsztatów twórczych, zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, kulturalnych, filmowych, sportowych, związanych z ochroną zdrowia i środowiska,
 4. organizowanie konkursów i wystaw szkolnych,
 5. organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów,
 6. organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów,
 7. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, prelekcji, szkoleń i wykładów, kursów, pokazów i odczytów w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia,
 8. wydawanie płyt, książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 9. organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i grup wsparcia dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze,
 10. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi w zakresie dotyczącym realizacji celów Stowarzyszenia,
 11. organizowanie pomocy psychologicznej i grup wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym lub cyfrowym, osób niepełnosprawnych, organizowanie szkoleń dla nauczycieli,
 12. finansowanie rozbudowy i remontów szkół i placówek edukacyjnych w zakresie ułatwiającym realizację celów Stowarzyszenia,
 13. zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, urządzeń multimedialnych,
 14. wspieranie finansowe i rzeczowe najuboższych uczniów oraz osób niepełnosprawnych,
 15. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych oraz nagród motywacyjnych,
 16. organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Od uchwały Zarządu w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 7. Wobec osób małoletnich Stowarzyszenie stosuje przepisy odpowiednich ustaw, w szczególności art. 3 ust. 2 i 3 Prawa o stowarzyszeniach.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 1. regularnego opłacania składek.

§ 13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 2 (dwa) lata,
   • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Na wniosek co najmniej 5 zwyczajnych członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o tajności głosowania.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy składu danego organu.
 3. Uchwały w przedmiocie odwołania Członków Zarządu lub Członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji są podejmowane bezwzględną większością głosów.
 4. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest parzysta, przy równości głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się bez względu na liczbę przybyłych Członków.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w przedmiocie rezygnacji złożonej przez Członka lub Członków Zarządu,
 9. realizacja programu i celów Stowarzyszenia,
 10. ustalanie Regulaminu Zarządu,
 11. udzielanie Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
 12. wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,
 13. przygotowywanie planu finansowego.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w uzasadnionych przypadkach,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  4. przychody z odpłatnej działalności statutowej.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Sposób reprezentacji

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwoje członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 27

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa, w tym Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 2 czerwca 2014 r.

© 2017 Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie. Wszystkie prawa zastrzeżone. Hosted with ❤ by WPengine.pl